Växtodling på 2500 hektar


Växtodlingen drivs inom Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag (RSK HB), som sammanlagt förfogar över 2500 hektar på Råbelöf, Odersberga, Ströö Gård, Karsholm och Rålambsdal. Jordmånen på de i stort sett plana markerna växlar från styv till lätt lera. Även sand- och mulljord förekommer. Vissa låglänta arealer är invallade.

Logistiskt ligger markerna väl till för utskeppning av grödor från Åhus hamn (20 km) samt för leverans till bränneriet i Nöbbelöv (15 km), oljefabriken i Karlshamn (70 km) och sockerbruket i Örtofta (80 km). Betydande arealer betesmark är stenröjda och odlade. Klimatet på kristianstadsslätten är milt för Skandinavien, en normal avkastning av höstvete är cirka 8 ton per hektar.

Årsnederbörden är cirka 600 mm, området präglas av försommartorka, vilket ställer stora krav på såbäddskvaliteten. Med undantag av Karsholm sker ingen bevattning, då sortval och jordens kvalitet ger en förhållandevis god motståndskraft mot torka.

Växtföljden varierar

På arealen som RSK HB förfogar över produceras i huvudsak maltkorn, brännerivete, råg, oljeraps och sockerbetor. Dessutom förses Råbelöfs och Karsholms nötbesättningar med grovfoder från vallodling. För djurstallarna på Råbelöf produceras kvalitetshalm, för två halmpannor (på Råbelöf och Ströö) skördas bränslehalm. Totalt skördas cirka 1 600 ton halm.

I växtodlingen utnyttjas cirka 25 000 ton flytgödsel och 1 500 ton fastgödsel från djurbesättningarna. Hela arealen drivs i fast växtföljd. På mellanlerjordarna på Råbelöf, cirka 900 hektar, är växtföljden fyrårig: sockerbetor - maltkorn - höstvete - höstvete. På Råbelöfs övriga jordar, cirka 600 hektar, är växtföljden fyrårig enligt följande: maltkorn - höstraps - höstvete - höstvete. På Ströö Gård, Rålambsdal och Karsholm, cirka 1000 hektar, där jorden varierar från tung till lätt lera, är växtföljden fyrårig: maltkorn - höstraps - höstvete - höstvete. På mindre arealer odlas helsäd och vall till kreaturen.

Hänsyn till flora och fauna

För att optimera ekonomi och kvalitet i växtodlingen används både plöjning och reducerad jordbehandling. Typiskt används plöjning före vårgrödor och andraårsvete medan reducerad jordbehandling används efter raps och eventuellt betor. Växtskyddsbehandlingen av grödorna görs så sparsamt som möjligt men också så mycket som nödvändigt. Hänsyn till den vilda floran och faunan ingår som en naturlig del när växtskyddet planeras och utförs.

Personalen i RSK HB består av åtta maskinförare, samt en maskinreparatör. Utöver den fasta personalstyrkan används varje år under högsäsong ett antal lantbrukselever. Parkskötsel samt underhåll av maskiner och anläggningar inom Råbelöf, Odersberga och Ströö gård ingår i växtodlingens uppgifter. Företaget använder Hushållningssällskapets konsulter efter behov.

Maskinparken inom RSK HB är mycket modern och omfattar bland annat nio moderna traktorer, tre 41 fots skördetröskor, fyra lastmaskiner, bandgrävmaskin, plogar, 8-meters kombisåmaskin, djupkultivator, tallriksredskap, harvar, konstgödselspridare, vältar, växtskyddssprutor, en betupptagare (fyrradig), tankvagnar och moderna transportvagnar.

Klicka på den översta bilden för att starta bildspelet!

Mer om maskinparken här!