Växtodling på 2 500 hektar


Växtodlingen drivs inom Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag (RSK HB), som sammanlagt förfogar över 2 500 hektar på Råbelöf, Ströö Gård, Karsholm, Adinal och Rålambsdal. Jordmånen på de i stort sett plana markerna växlar från styv till lätt lera. Även sand- och mulljord förekommer. Vissa låglänta arealer är invallade.

Logistiskt ligger markerna väl till för utskeppning av grödor från Åhus hamn (20 km) samt för leverans till bränneriet i Nöbbelöv (15 km), oljefabriken i Karlshamn (70 km) och sockerbruket i Örtofta (80 km). Betydande arealer betesmark är stenröjda och odlade. Klimatet på Kristianstadsslätten är milt för Skandinavien, en normal avkastning av höstvete är cirka 8 ton per hektar och för raps 4 ton per hektar.

Årsnederbörden är cirka 600 mm, området präglas av försommartorka, vilket ställer stora krav på såbäddskvaliteten. Med undantag av Karsholm sker ingen bevattning, då gröda och jordens kvalitet ger en förhållandevis god motståndskraft mot torka.

Växtföljden varierar

På arealen som RSK HB förfogar över produceras i huvudsak maltkorn, brännerivete, råg och oljeraps. Dessutom förses Råbelöfs och Karsholms nötbesättningar med grovfoder från vallodling. För djurstallarna på Råbelöf produceras kvalitetshalm, för två halmpannor (på Råbelöf och Ströö) skördas bränslehalm. Det säljs också halm externt till grönsaksodlare. Totalt skördas cirka 3 000 ton halm.

I växtodlingen utnyttjas cirka 30 000 ton flytgödsel och 3 000 ton fastgödsel från djurbesättningarna. Hela arealen drivs i fast fyrårig växtföljd: höstraps - maltkorn - höstvete - höstvete. På mindre arealer odlas helsäd och vall till kreaturen. 

Både plöjning och reducerad jordbehandling

För att optimera ekonomi och kvalitet i växtodlingen används både plöjning och reducerad jordbehandling. Typiskt används plöjning före vårgrödor och andraårsvete, medan reducerad jordbehandling används efter raps. Växtskyddsbehandlingen av grödorna görs så sparsamt som möjligt men också så mycket som nödvändigt. Hänsyn till den vilda floran och faunan ingår som en naturlig del när växtskyddet planeras och utförs.

Personalen i RSK HB består av åtta maskinförare, samt en maskinreparatör. Utöver den fasta personalstyrkan används varje år under högsäsong ett antal lantbrukselever. Parkskötsel samt underhåll av maskiner och anläggningar inom Råbelöf, Ströö gård och Karsholm ingår i växtodlingens uppgifter. Företaget använder Hushållningssällskapets konsulter efter behov.

Maskinparken inom RSK HB är mycket modern och omfattar bland annat nio moderna traktorer, tre 41 fots skördetröskor, fyra lastmaskiner, bandgrävmaskin, plogar, 8-meters kombisåmaskin, djupkultivator, tallriksredskap, harvar, konstgödselspridare, vältar, växtskyddssprutor, tankvagnar och moderna transportvagnar.

Klicka på den översta bilden för att starta bildspelet!

Mer om maskinparken här!