Traditionellt skogsbruk

Skogsarealen på Råbelöfs Gods omfattar cirka 2 000 ha. Aktivt skogsbruk bedrivs på cirka 1 700 ha. Cirka 300 ha är naturreservat med huvudsakligen bokskog.

Arealfördelningen i Råbelöfs skog är cirka tre fjärdedelar barrskog och en fjärdedel lövskog. Skogen drivs efter traditionellt svenskt system med dominans av gran med sikte på slutavverkning vid minimum 50 års ålder.

Driften är långsiktig, den årliga avverkningen överskrider inte tillväxten. Normalavverkning per år är omkring 12 000 m3 fub. Groten flisas efter avverkning och aska återförs. 

Skogsförvaltningen sker i visst samarbete med Karsholms Gods, som har 1 300 ha skog och gräns mot Råbelöfs Gods.

Inom naturreservatet (Balsberget) görs skogsvårdande insatser i samarbete med Länsstyrelsen.

Råbelöfs skogsbruk är certifierat.