Hållbart skogsbruk på 2 000 hektar

Skogsbruket inom Råbelöfs Godsförvaltning sker i egen regi och i samarbete med Karsholms Gods.

Råbelöf driver för närvarande cirka 2 000 hektar skogsmark, Karsholm drygt 1 300. De två gårdarnas skogsbruk leds av jägmästare Johan Nilsson. 

Arealfördelningen i skogen är cirka 3/4 barrskog och 1/4 lövskog, Skogen drivs efter traditionellt svenskt system med dominans av gran och tall med sikte på slutavverkning vid 45 års ålder.

Normalavverkning per år är omkring 12 000 m3 fub. Groten flisas efter avverkning och aska återförs. På cirka 290 hektar, huvudsakligen bokskog, har ett naturreservat (Balsberget) bildats. 

Råbelöfs Godsförvaltings skogsbruk är certifierat.