Odersberga – den andra sätesgården

Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes 1772 av Sofia Christina von Böhnen. Den kom väl till pass när Råbelöf brann 1782 och familjen kunde flytta över till ett nybyggt Odersberga i gott skick. 

Fram till ungefär 1916 tjänade Odersberga som generationsbostad.

Tiden kring sekelskiftet kom att förändra Odersberga kraftigt. Gården låg vid en sjö vid Helgeån. Omkring 500 tunnland åker vanns genom invallning av Bivarödsån och Helgeån på en sträcka av omkring 4 km. Avvattningen skedde i en flera kilometer lång tunnel som ledde från Odersbergas åkrar till en plats nedanför fallen i Torsebro. Denna byggdes av tegel slaget på Råbelöfs tegelbruk och används än i dag, även om den kompletterats med två eldrivna pumpar.

Odersbergas invallning, som byggdes under 1800-talets sista decennium, kostade mer än vad hela gården hade i taxeringsvärde 1946 Det var ett av tidens två största invallningsföretag i Sverige. Det andra var torrläggningen av Nosabyviken och en del av Hammarsjön i Kristianstad, ett företag där Råbelöf också kom att engagera sig.

Odersbergas del av Torsebrofallen blev också grunden för James Kennedy när han köpte resterande mark kring fallen i syfte att där skapa ett vattenkraftverk. 1909, efter den stora branden på Råbelöf, såldes fallrättigheterna till Hemsjö Kraft. I dag driver E-On Torsebro kraftverk, det största vattenkraftverket i Skåne.

Gilbert Kennedy, godsägare på Råbelöf 1916 – 1946, hade tre söner. Av dem var det endast Bo, född 1914, som tidigt visade intresse för lantbruk. Råbelöf var fideikommiss och skulle gå till den äldsta sonen Douglas. Gilbert Kennedy lyckades få fideikommissnämndens tillstånd att skilja av Odersberga och sälja denna egendom till Bo för taxeringsvärdet. Affären hann inte genomföras före Gilbert Kennedys död 1946, men fullföljdes av Douglas Kennedy. Bo hade dock arrenderat Odersberga sedan 1941.

Bo Kennedy visade sig vara en innovativ och framgångsrik jordbrukare med mjölkproduktion, växtodling, fruktodling och skog som verksamhetsgrenar. När det inte såg ut att intressera något av de fyra barnen för att ta hand om Odersberga för framtiden sålde han gården år 1995 till Claudius Hofer, som så småningom avvecklade mjölkproduktionen. Den skedde fortfarande i stallarna från nybyggnationen på 1760-talet.

År 2011 köptes Odersberga tillbaka av syskonen Caroline Murray Carlsson och Johan Murray, ägare till Råbelöf. Odersberga införlivades därefter i Råbelöfs Fideikommiss AB, som sedan 2014 ägs ensamt av Johan Murray.


Bilden ovan ritades av U Thersner år 1818. Den visar gården från norr (parksidan).