Lantbruk


Råbelöfs Fideikommiss AB äger mark (ca 4 400 ha), byggnader och markanläggningar, i första hand för jordbrukets behov. I Råbelöfs Fideikommiss ingår Odersberga Gård (550 ha). Marken till Äsperöds gård (60 ha) ingår i JCM. På Råbelöf och Odersberga finns ett antal bostads- och fritidshus, sammanlagt 70 lägenheter.    Råbelöfs Fideikommiss AB är underkastat fideikommissreglerna, vilket innebär att dess kapital inte får skingras och att förvaltningen är underställd fideikommissnämndens tillsyn.   Råbelöfs Godsförvaltning AB och Odersberga Gårdsförvaltning AB är arrendatorer till Råbelöfs Fideikommiss AB, Företagen bedriver växtodling, köttdjursuppfödning (nöt och svin), skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet. Växtodlingen på sammanlagt 2000 ha bedrivs inom med Ströö Gård AB gemensamt ägda Råbelöf Ströö HB.