Energi, miljö och klimat

En viktig målsättning för Råbelöfs Gods är att bedriva effektiva och lönsamma verksamheter och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten genom att binda kol i växtodling och skogsbruk, att minska specifik energianvändning och växthusgasutsläpp från produktionen samt att medverka till produktionen av växthusgasneutral energi.

Sedan 2017 har Råbelöfs Gods i nätverk med andra gårdar i Skåne deltagit i ett energieffektiviseringsarbete inom EU-projektet ”Klimatklivet”. Arbetet har bland annat resulterat i ny jordvärmepump i ett av djurstallarna, tilläggsisolering av värmerör i flera byggnader, byte till LED-belysning i stallar och utbildning i ekonomisk körning för maskinförarna.

Under det fyraåriga projektet har såväl Råbelöfs totala energikonsumtion som koldioxidutsläppen sänkts med fyra procent. I relation till den ökade produktionen Råbelöf haft under fyraårsperioden har energikonsumtionen sänkts med elva procent.

Växtodling med modern teknik

I växtodlingen på drygt 2 500 hektar, som bedrivs inom Råbelöf Ströö Karsholm HB, effektiviseras jordbearbetningen undan för undan.

Med hjälp av större traktorer minskas antalet överkörningar, bland annat genom användning av kombinationsredskap och behovsanpassad differentierad jordbearbetning.

Utsläppen minskar också genom att använda maskiner med senaste teknik (gps, ISOBUS, elektroniska växellådor, adblue, bränsleeffektivare motorer m.m.), både när det gäller motorer och jordbearbetning. Förarna har utbildats i ekokörning.

Kunskap inhämtas kontinuerligt när det gäller markkartering och brukningsmetoder. När det gäller drivmedel görs för närvarande (våren 2021) undersökningar om det är möjligt att köra hela maskinparken på diesel med HVO-inblandning. 

Ökande befolkning och minskande arealer med åkermark innebär att produktiviteten måste vara effektiv och hållas hög – men också bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Snabb tillväxt och höga skördar binder mer kol. Gödsel från djurstallarna är en positiv faktor i detta avseende, eftersom den ersätter inköp av handelsgödsel.

Snabb tillväxt ger mindre utsläpp

I köttdjursuppfödningen handlar mycket om utsläpp av metan från andningsluft och gödsel. En generell regel är att snabb köttillväxt ger mindre utsläpp per produktkilo. 

I djurhållning är globalt den snabbt ökande sojaproduktionen ett stort klimatproblem, eftersom den i viss mån sker på marker som tas från regnskog.

Det finns anledning att sikta mot minskad eller eliminerad användning av sojamjöl i fodret samt att genom gödsling se till att nötkreaturens grovfoder håller så hög proteinhalt som möjligt. I Råbelöfs kreatursuppfödning ingår ingen soja eftersom djuren enbart livnär sig på bete och vallensilage. I grisuppfödningen har sojaförbrukningen minimerats kraftigt i slaktsvinsproduktionen genom lokalproducerad drank med hög proteinhalt.

En aspekt att ta hänsyn till i husdjursuppfödningen är att gödseln ger kväve till jorden. Detta leder till snabbare tillväxt och höga skördar och därmed en större koldioxidupptagning.

Djurhållningen är mycket elintensiv beroende på bl a kraftfulla ventilationssystem och värmelampor för smågrisar.

Modern ventilationsteknik, användning av LED-belysning och värmelampstyrning med temperatursensor är teknik och metoder som har minskat elkonsumtionen med över 25 % i djurstallarna på Råbelöfs Gods.

Värmeproduktionen sker med värmepumpar som återvinner värmen från gödseln. Som en sidoeffekt sänks kväveemissionen från stallet i den kylda gödseln med 30 procent - vilket sparar inköp av handelsgödsel.

Skogen viktig kolupptagare

Skogsbruket släpper ut koldioxid från dieselolja för skotare och skördare samt manuell huggning.

Dessutom släpper skogen, liksom all annan växtlighet, ut metan- och lustgas. Men skogen har framför allt rollen som kolmagasin och kolupptagare. 

Granplantering binder närmare dubbelt så mycket kol som lövträdplanering under tillväxtåren. 

Vid nyplantering är därmed granodling effektivare än annan skogsplantering. Olika typer av gödsling och askåterföring används i Råbelöfs skogsbruk.

Halm ger effektiv värme

I fastighetsdriften kommer utsläppen främst från uppvärmning och elkraft. Råbelöf tog sommaren 2007 en halmpanna om 800 MW i drift. Den försörjer bostäder, ekonomibyggnader och andra uthyrningslokalen (totalt ett 40-tal byggnader) med all värme.

På Odersberga gård, som är en del av Råbelöfs Gods, värms byggnaderna av biobränslepellets. 

Alla uthyrningsbostäder på Råbelöf, som inte ligger i närheten av gårdsområdet, värms med jordvärmeanläggningar eller luftvärmepumpar. Många bostadshus är renoverade med tilläggsisolering, energibesparande fönster och byggnadsmaterial.

Råbelöfs Gods bidrar också starkt till en utsläppsfri energibalans. En vindkraftpark producerar ca 21 000 MWh/år, vilket ger en minskning av övrigt koldioxidutsläpp med hela 4 400 ton.

Också åkerns grödor ger stora energibidrag på olika sätt, som bränsle eller som råvara i bränsletillverkning. En stor del av halmen bränns direkt i halmpannor och ger värme.

Lantbruket måste bli effektivare

För såväl växtodlings- som skogsverksamheter gäller det att anpassa sorter, bekämpningsmedel och brukningsmetoder för att kunna utnyttja nya klimatmönster med värme och regn. Större höst- och vinterregn medför samtidigt ökade krav på effektiv dränering.

Lantbruket på Råbelöfs Gods drivs inte ekologiskt. Ekologisk odling, som förbjuder handelsgödsel och kemiska växtskyddsmedel, ger ca 40 % mindre skördar och kräver samtidigt mer maskintimmar på åkermarken. 

I ett globalt och långsiktigt perspektiv – där jordens befolkning förväntas att dubbleras inom 50 år - är Råbelöfs bedömning att det varken rimligt eller möjligt att minska en stor del av matproduktionen. Lantbruket måste i stället bli mer effektivt och producera mer mat på samma mark.