Miljö och klimat

Råbelöf Gods markinnehav förvaltas med utgångspunkt i att åkermark och skog hör till jordens allra viktigaste resurser – nu och för all framtid. 

Högavkastande åkermark är en helt central del för att kunna möta behoven av livsmedel, och ska därför aldrig omvandlas till annan användning. Skogen ger oss byggmaterial, energi och råvaror till många olika produkter som mänskligheten behöver.

Hänsyn till djur och natur
Allt arbete inom Råbelöfs Gods bedrivs med stor hänsyn till natur, miljö och djur. Natur- och kulturvärden inom godset bevaras och underhålls så att de inte förfaller, försämras, förskingras eller försvinner. Miljöskadlig verksamhet minimeras alltid så långt som möjligt. 

Onödiga koldioxidutsläpp, felaktig användning av miljöskadliga ämnen och ineffektiv energiförbrukning accepteras inte. 

Klimatsmart och lönsamt
Råbelöfs Gods ambition är att alltid bedriva effektiva och lönsamma verksamheter, som samtidigt bidrar till att dämpa växthuseffekten genom kolbindning i mark och skog.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen och växthusgasutsläpp från produktionen, samt medverkar till produktion av växthusgasneutral energi.

I ett globalt och långsiktigt perspektiv – där jordens befolkning förväntas öka med 60% under kommande 50 år, samtidigt som odlingsmöjligheterna på många håll i världen försämras – är det inte rimligt att minska eller försämra förutsättningarna för matproduktionen genom ineffektiv odling (som den ekologiska odlingen ofta är) eller minskning av åkerarealen genom omställning till annan verksamhet. Lantbruket måste i stället bli mer effektivt och producera mer mat på samma, eller färre, ytor.
Följer klimatförändringar
Med ett varmare klimat förändras förutsättningarna för odling, skogsförvaltning och djurhållning. Råbelöfs Gods följer kontinuerligt utvecklingen av grödor som bättre klarar perioder av torka eller större omfattning av insektsangrepp, regnmängder m.m. 

Dräneringar, diken och vallar underhålls kontinuerligt för att klara ökade eller mer koncentrerade regnperioder. Maskinparken uppgraderas och förnyas löpande för att alltid möta kraven på effektivitet.

Vindkraft och solcellsparker
Vi är positiva till att använda markerna för fossilfri elproduktion som baseras på vind och sol. Råbelöfs Gods har en klar och tydlig ambition att framöver etablera fler vindkraftverk och nya solcellsparker på de delar av godsets arealer där de inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen eller utgör en negativ påfrestning på miljö och natur.

Klimatneutralt lantbruk
Enligt beräkningar som gjorts 2021 av HIR Skåne (Hushållningssällskapet) inom projektet Greppa näringen, har verksamheterna på Råbelöf Gods tillsammans ett negativt klimatavtryck.
 
Klimatgasutsläppen från djurhållningen och växtodlingen kompenseras av de stora CO2-upptag som Råbelöfs skogar står för. 

Klimatpåverkan från djurproduktionen uppgår till ca 6 000 ton koldioxidekvivalenter och 4 500 ton koldioxidekvivalenter från växtodlingen (tillsammans 10 500 ton). 

Råbelöfs skogsarealer på cirka 2 000 ha är en kolsänka, dvs upptagare av CO2-ekvivalenter på cirka 13 000 ton årligen. Klimatavtrycket för de samlade verksamheterna inom Råbelöf Gods är alltså negativt, dvs upptaget av klimatgaser är större än utsläppen.